ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ПОВЕЧЕ 

ЗА МЕН

ТРУДНО СЕ ВЪРВИ ПО НЕСТАБИЛНИ МОСТОВЕ. 
                       АНТИКРЕХКИЯТ УСПЯВА.

            Всеки от нас търси най - бързия и най - лесен начин да се предвижи към своята мечта. С опита и годините разбираме, че "бърз" и "лесен" са относителни понятия, изпълващи се със съдържание, едва когато ги наситим с енергията на страстта, постоянството, мъдростта и търпението. 

 

       По пътя към мечтата научаваме, че по - лесно се върви, следвайки посланието на Епикур:           

                                            "Поука вместо омраза, усмивка вместо презрение". 

           Научаваме от мъдростта, опита и миналите по "пътя" преди нас, че има много начини да вървиш напред и само един да стоиш на място. Статичното умира, движението е живот. Шансът да постигнеш успех в "движение", в развитие, в търсене, е много по - голям и гарантиран.   

 

         Трудно се върви по нестабилни мостове, а още по - трудно, когато мостовете липсват. Важно е да се учим и градим такива или да откриваме хора, които вече са майстори в това. Мостовете свързват, улесняват преминаване, прехвърлят те "от другата страна", за да продължиш към целта си.                         

        В професионалния си път учих и развих успешни модели и практики за "свързване" на устойчиви структори от различно естество и преминаването им от "крехкост към антикрехкост", и то, в съвременните условия на "тотална" несигурност. Припознах се в градивни философско - икономически, психологически, социално - политически теории за изграждане на "мостове"и за извличане на ползи от хаоса.

         Ключова сентенция, която ме води от хаос към ред и ме връща в изправено положение, след всяко неблагоприятно събитие от личния и професионалния ми живот, е от творчеството на Сенека: "nihil perditi", "нищо не съм загубил".

 

         Стоицизмът, закърмил философията на Сенека и дал духовен тласък на Насим Талеб да създаде идеята си за триадата "крехкост - устойчивост - антикрехкост" ни провокира, едва ли не, да желаем предизвикателството на бедствието. В какъв смисъл обаче?                                                 

 

                 Да се радваме на риска от изкачването! 

                                 

                                            Да сме отворени за посттравматичен растеж!

                                                 

                                                                            Да търсим отвъд устойчивостта - антикрехкост!

 

           Терминът антикрехкост е неологизъм на Насим Талеб, и е противоположност на понятието крехкост - крехкостта на събитията в живота и икономиката. В неговата теория обаче, антикрехкост надхвърля понятието "устойчивост" - означава, че нещо е толкова стабилно, "нечупливо", че то може да устои на даден шок, и не само да устои, може дори да се облагодетелства и да се облагороди от него. 

            В този смисъл, моята лична и професионална философия, както и стила ми на консултиране, са в духа на Насим Талеб и по посока на търсене, как дадена структура - индивидуална или организационна, би могла да извлече ползи от хаоса, т.е. от шокови ситуации и етапи от развитието си. Как тя "да разцъфти" и израсне, в условията на изменчивост, случайност, безредие, стресови фактори, катаклизми, риск и несигурност от различно естество; как структурата да се трансформира от крехка в антикрехка, по пътя на развитието си и да гарантира сигурността си. 

            Антикрехкостта е отвъд издръжливостта и устойчивостта, твърди Н. Талеб. Според него издръжливият устоява на шоковете и остава такъв, какъвто е бил, а антикрехкият, не само устоява и приема предизвикателствата на "бедствието", но става и по - добър - "разцъфтява". 

 

            Процесът на консултиране, който предлагам е уникален с това, че  дава възможност, на всеки доверил се: 

 • да развие "антикрехкост"-  в условията на несигурност и изменчивост на живота,  икономиката и технологиите, без значение в коя точно сфера "антикрехкостта"ще е необходима;

 • да изгради "нечуплива психика", "нечуплива душа" - на самия себе си, на семейството, на децата, на екипа, на бизнеса  и организацията си, така че да гарантира сигурност, стабилност, щастие и просперитет на всички тези нива;

 • да даде тласък на един "силен дух" - личен или на общността,  да избира свободно, отговорно, мъдро и ефективно;

 • да развие компетенции за превенция на кризи и негативи от различно естество. 

 • да "диагностицира" същността и вида на появила се вече криза, още в нейния зародиш, и да я управлява мъдро. 

 • да се възстанови след криза и да продължи "изкачването", с радост по пътя към успеха. 

 

            В хода на консултиране се "учим да учим"

 • как да печелим повече, от колкото да губим;

 • как повече да се "изкачваме", отколкото да "слизаме" в развитието си;

 • как да разчитаме ползите на асиметрията, която е вградена в "сърцето на успеха".

 • как да "заобичаме" изменчивостта, случайността, несигурността;

 • как да живеем в синхрон и щастие със себе си и света около нас;

 • как да извлечем ползи от хаоса и: 

               Да се радваме на риска от изкачването! 

                                 

                                                  Да сме отворени за посттравматичен разтеж!

                                                 

                                                                                   Да търсим отвъд устойчивостта - антикрехкост!

 

 

С уважение:

Павлина Костадинова

Сертификати: 
 • "Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ" към Национален център по обществено здраве и анализи.

 • "Симптом: нормален компромис или компромис извън норма" - клинична програма "Детето и неговите симптоми" - към сдружение "Българско общество за лаканианска психоанализа".

 • Психоанализата в епохата на завладяващото наслаждение" - 18 семинар на "Българското общество за лакианска психоанализа".

 • "Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства"- психотерапевтичен институт по социална екология на личноста /ПИСЕЛ/.

 • "Вирджиния Сатир и преживелищния подход при работа със семейства" - /ПИСЕЛ/.

 • Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм - CARS2.

 • Минесотски многофакторен личностен въпросник - MMPI - 2.

 • Минесотски многофакторен личностен въпросник -  за изследване на юноши MMPI - А.

 • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца и ученици от 4 до 7год. с цел превенция на дислексия и ранна диагностика.

 • Детска психопатология към ABPP.

 • Одобрени авторски програми от Министерство на образованието и науката за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в България.

 • Сертификат за членство в "Дружеството на психолозите в България".

Квалификации:

1.Костадинова, П., Иван Георгов: познатият - непознат; В: сп. Философия 4/1998г.; стр.46

2. Костадинова, П., Етиката на Иван Георгов - основен принцип; В: Научни трудове  - Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :"Васил Левски" Велико Трърново; Юбилейна научна сесия - 98 с международно участие; стр.425

3. Костадинова, П., Димитър Михалчев и етиката на дълга; В: Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :"Васил Левски" Велико Трърново; Юбилейна научна сесия - 98 с международно участие; стр.433

4. Костадинова, П., Войната - необходимост или случайност /етико - биологичен аспект/; В Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :"Васил Левски" Велико Трърново; Юбилейна научна сесия - 98 с международно участие; стр.417

5. Костадинова, П., Е. Даскалова, Етика и биотехнология; В Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :"Васил Левски" Велико Трърново; Юбилейна научна сесия - 98 с международно участие; стр.410

6. Костадинова, П., Димитър Михалчев: Измерения на морала; В: сп. Философия 1/1999г.; стр.41

7. Костадинова, П., Димитър Михалчев: Човешката същност и егоизма; В: сп. Философия 3/бр.3 от 1999 г.; стр.44

8. Костадинова, П., Иван Георгов и Димитър Михалчев: Свободната воля; В: сп. Философия 2/2000; стр. 43

9. Костадинова, П., Той и Тя - равнопоставени в секса и любовта, В: мъже и жени - различни и равни; проект "Отворена врата към равенство", Велико Търново, 2002г. стр.63

10. Костадинова, П., Философски модели на мислене за отношенията между мъжа и жена; В: Здравословно и хуманно образование; Национална научно - практическа конференция, 14-15 октомври 2002, стр. 297

11. Костадинова, П., Езикът на символите в обучението по философия; В: сборник с доклади и съобщения; международна научно - практическа конференция "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21ви век"; Варна 2003, стр. 186

12. Костадинова, П., Същностни измерения на тропити в обучението по Философия; В: Понятия, времена, ценности в историческото познание - сборник доклади; Шуменски университет "Еписком Константин Преславски" гр. Варна, 2004г., стр.209

13. Костадинова, П., Етико - философски нагласи и идеи на Иван Георгов и Димитър Михалчев, актуални вчера, днес и утре; В: Перспективи и наследство на философията в България; т. I; Велико Търново, ИВИС, 2008г.; стр.314

14. Психоаналитични основи на теорията на В. Франкъл В: Сборник доклади, теория и практика, част 2; национална научно - практическа конференция по психология; Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 224

15. Човешката природа и ценностите на личността в теоритичните възгледи на В. Франкъл, В: Сборник доклади, теория и практика, част 2; национална научно - практическа конференция по психология; Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 212​ и др. 

 • Магистър: "Психология"

 • НЛП - терапевт 

 • Психолог - консултант 

 • Магистър: "Политология, дипломация  и национална сигурност" /фирмена сигурност/

 • Магистър: "История"/ "Философия"

 • Педагог - I ПКС /Най - висока степен на квалификация в сферата на средното образование/

 • Одобрена авторска програма към МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

 • Докторантура по "Етика"

Авторски научни публикации: