ПОЛИВАЛЕНТЕН УСПЕХ - ВАЛЕНТНОСТТА НА УСПЕХА ЗАВИСИ ОТ СПОСОБНОСТТА НА "АТОМИТЕ" МУ ДА ОТДЕЛЯТ, ПРИЕМАТ, ПОДЕЛЯТ "ЕЛЕКТРОНИ" С ДРУГИ "ЕЛЕМЕНТИ" НА ЖИВОТА И СВЕТА.

ПОЛИУСПЕХ

ПОЛИУСПЕХ

Понятието " полиуспех" е авторски нелогизъм и е сързан с гръцката дума "polly" - означава многочислен. Понятието идва от гръцката дума "πολύς" - многочислен.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ В ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕН ЗА ЛИЧЕН И ФИРМЕН УСПЕХ.

• Достъпност: Високата квалификация на нашите специалисти, дългогодишният опит, добронамерената и сърдечна нагласа, комфортната и интерактивно оборудвана среда, гъвкавия график, максимално съобразен с желанията на клиента, онлайн и телефонното консултиране, конкурентните бонуси и цени, достъпният език, на който се провеждат консултациите и редица други обстоятелства правят общуването леко, доверително, ползотворно, разбираемо, защитено, достъпно и гарантиращо успех на психологическата помощ.

 

• Резултатност: Всеки психологически проблем е разрешим. Експертите знаят как да търсят, намират и обсъждат с вас варианти на изход, всеизвестна истина е, че такъв винаги има. С професионализъм, жар и вяра в успеха, желаният резултата последва съвсем закономерно и скоро. Нужна е обаче и вашата готовност да се доверите и да сътрудничите, активно и отговорно. Процесът е двустранен. Резултатът е видим, непосредствено след първите сесии и е с натрупване при системност и структурираност.

 

• Структурираност: Консултирането с психолог е насочено към въздействие върху личността в три основни посоки, по повод на заявена от клиента и диагностицирана от психолога конкретна проблемна ситуация. Трите посоки се явяват и три структурни елемента на процеса:

 

1. Активиране и насочване / от пасивност към активност, активизиране на психически процеси и ресурси, в посока на самосъхранителна позиция и търсене на изход, цялостно психо - физическо активизиране 

2. Помощ и подкрепа / помощ за промяна на психическия статус към положителен и подкрепа в търсене и прилагане на алтернативи за изход от дадени негативни ситуации и състояния;

активирането на вече познати ресурси не е достатъчно, необходимо е също професионално откриване и включване на нови, неизползвани до момента такива – вътрешни ( воля, интелект, таланти, способност, защити) и външни ресурси (знания, взаимодействия )

 

3.Закрепване на резултатите / формиране на устойчиви личностни качества и модели за самостоятелно справяне в бъдеще с идентични ситуации и състояния/.

* Психологическото консултиране може да бъде еднократно / по конкретна ситуация и въпрос /; краткосрочно и дългосрочно / за личностно развитие, зрялост, адаптивност, автентичност, потенциали, за вземане на решения, за умения в междуличностните отношения, за промяна на навици и модели , за жизнеутвърждаващ начин на мислене и живот, за преодоляване на различни видове страдание, подкрепа при тревожност, дистрес, фобии, депресивни епизоди, нелечими болести…/. Броят сесии се планира заедно с клиента и е съобразен с целите, задачите, методите на работа, желанията на клиента, диагностиката и т.н. Изготвя се план за консултативен процес.

• Нешаблонност: Екипът ни подхожда с уважение и разбиране към индивидуалните особености на всеки отделен клиент, отчита ги в хода на консултативния процес и ги прилага за постигане на максимален успех.

 

Вземат се предвид спецификите на конкретната ситуация, на условията към момента и на текущата динамика от събития.

 

• Гъвкавост 

• Сигурност

• Конфиденциалност

• Лоялност

• Дискретност 

• Защитеност

Високият професионализъм и дългосрочната практика на експертите ни позволяват да работим ефективно и при широк спектър от ситуации и проблеми. В същото време ние сме свободни от професионални „клишета” и приемаме всеки, доверил ни се, като „първи и единствен” клиент.

 

Нашата задача е да сме до него, да го мотивираме и насочваме в пътуването му към себе си, към детето си, към семейството си, към екипа си, към здравето и същността си, към живота на щастлив и вътрешно свободен, проспериращ човек; да го консултираме за изграждане на градивна и устойчива фирмена сигурност за управляваните от него организации; да реагираме своевременно и адекватно при кризи и спешност; да диагностицираме проблемни зони - личностни, семейни, детски или организационни; да разработваме стратегии за справяне с тях; да консултираме за превенция, профилактика и рехабилитация на нежелани състояния и ситуации - всичко това е ключа към полиуспех, тоест поливалентност на успеха.

 

И всичко това, при високо качество, гарантирана конфиденциалност, кратък срок и траен резултат, спестяващи време, пари, грешки, лутане и напразни надежди.

Искрено Ваша:

Павлина Костадинова