ЧОВЕКЪТ Е НАЙ СЛАБОТО И НАЙ - СИЛНОТО ЗВЕНО В СИСТЕМАТА ЗА 

ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ НА ФИРМАТА И ЛОЯЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

        Опасност, риск, сигурност, фирмена сигурност, национална сигурност.

Понятието "сигурност" е многоаспектно и по тази причина е трудно да се дефинира точно, пълно . и еднозначно. Широка гражданственост за него е придобило схващането за "надежност", максимална надежност", "защита", "закрила", "устойчивост" и пр. 

        Ето защо, сигурността може да се определи и като осъзнаване на остатъчния риск, който би останал след като са взети съответните мерки от индивида и фирмата. Много голямата /високата/ сигурност се свързва с нищожен риск, докато големият риск е синоним на малка сигурност. От друга страна, много високата степен на сигурност изисква големи инвестиции, докато разумната сигурност би могло да се постигне в рамките на приемливи инвестиции. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

        Проблемите на сигурността на фирмата се решават не в стаята на началника на охраната, а в кабинета на ръководителя на фирмата.

        Първите въпроси, които възникват днес пред ръководители и собственици на фирми и организации по отношение на сигурността са:

- каква да бъде логиката, характера и вида на системата;

- кога да се започне нейното проектиране и изграждане;

- кой да се занимава с тази дейност;

- как да се постигне желаната сигурност;

- скъпа ли е такава дейност, рентират ли се инвестициите?

ПРИНЦИПИ:

1. Изграждането на системата за сигурност на фирмата е задача на ръководителя й.

2. Изграждането на системата за фирмена сигурност започва с регистрация на фирмата

3. Фирмата се нуждае от комплексна система за сигурност.

4. Системата за сигурност на фирмата се развива, както се развива и агресията срещу нея. 

5. Няма абсолютна / тотална сигурност.

6. Системата за фирмена сигурност /и агресията срещу нея/ се изгражда върху постиженията на основните науки. 

. Принципът за икономическата целесъобразност се прилага и при изграждането, модернизацията  и експлоатацията на системата за сигурност. 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА ЗА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

- Подистема - Охрана и физическа сигурност

- Подистема - Вътрешна сигурност - лоялност на служителите / сигурност на комуникациите/ сигурност на информационните потоци/

- Подсистема - Външна сигурност - борба с конкуренцията / лоялност на клиентите / лоялност на партньорите

- Подсистема - Информационна система 

Акцент във фирмената сигурност е изграждане  на

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЛОЯЛНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

/Елемент от подсистема вътрешна сигурност/

Подструктури в системата за  ЛОЯЛНОСТ:

1.СИСТЕМА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОБЛЕМА СИГУРНОСТ. 

2. Система за проучване и подбор

3. Система за оценка и поощрение

4. Система за въвеждане в работата

5. Система проверка и контрол 

6. Система за създаване на добър социалнопсихологически климат

7. Система за документране взаимоотношенията.

8. Система за квалификация и преквалификация

9. Система за контраразузнавателно обезпечаване.

Предварителният анализ на системата за осигуряване лоялността на служителите показва, че тя се отнася към т.н. сложни системи, а по същност

компонентите й са от икономически, социален морално - психологически, технически и правно - юридически характер. 

ЩО Е ЛОЯЛНОСТ?

Почтеност, вярност, преданост, честност и безукорност при спазване на правила (закони, норми), договорености и отношения между хората. Добросъвестност към някого и нещо.

Лоялността е почтеност, честност и безукорност при спазване на правила, договорености и отношения между хората!

Високо ниво на лоялност - високо ниво на сигурност.

Повярваш ли в себе си, никой не може да те спре. Да, но ....? - До къде може да стигне тази самоувереност в структурата на системата за лоялност?

 

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ФИРМЕНА СИГУРНОСТ И ЛОЯЛНОСТ

"Тайната на бизнеса е да знаеш онова, което другите не знаят". А. Онасис

Добре изградената система за фирмена сигурност дава възможност на мениджъра да научи много за себе си и за служителите си.

Какво е фирмена сигурност? - Комплекс от взаимосвързани в система и базирани на цялостна концепция специфични дейности за физическа и информационна защита на хора, финансови средства, материална и интелектуална собственост от вътрешни и външни заплахи, с цел осигуряване на устойчиво функциониране и развитие на фирмата, както и превенция на кризи. 

Всяка заплаха има предистория и причина. Обикновенно всяка атака се реализира на няколко етапа: формиране на намерение; събиране на информация, анализ на информацията, изготвяне на план; осигуряване на необходимите ресурси; предприемане на действия.

За всеки от етапите има характерни признаци, които могат да бъдат доловени и анализирани в зародиш и с цел превенция или директна защита. За да бъдат доловени обаче тези принципи е нужна добре изградена система и професионалисти. Управлението на риска е основен вид дейност на системата на фирмена сигурност.

Във всяка атака участват хора. Външни и вътрешни. Няма голяма успешна атака, която да не е използвала информация или съучастие на вътрешен човек. Помоща от вътрешния човек бива доброволна или принудителна; умишлена или неумишлена, но във всички случаи демонстрира едно от най важните и най - уязвими звена за системата за сигурност - човека. Хората трябва да бъдат обект на особенно внимание, както като потенциална заплаха, така и като най - уязвимо звено.

СИСТЕМА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА:

  • На първо място е сред необходимите мерки за сигурност на фирмата

  • Има стратегически характер и от най - важните предпоставки за гарантиране  ЛОЯЛНОСТА на служителите.

  • Тя е праг за спиране на възможните бъдещи много сериозни проблеми в дейността и устойчивостта на фирмата. 

  • Съществуват две главни направления на проучвания - оценка на професионализма на кандидата, съответсващ на конкретното работно място; оценка на общочовешките качества на морално - етичните достойнства на кандидата. 

  • Съществуват ефективни системи от методи, които включват и дертифицирано тестиране​ MMPI2

Искрено Ваша:

Павлина Костадинова